Jaskinie sufozyjne na przykładzie Jaskini w Mechowie
czyli trochę geologii...
  

Tomek Bartuś
AKG AGH
   Prowadząc ćwiczenia terenowe z geologii ogólnej nad naszym morzem miałem przyjemność odwiedzić niewielki obiekt jaskiniowy pod nazwą Jaskini w Mechowie
   W związku z tym, że pieczara  ma odrębną od większości jaskiń genezę  postanowiłem przybliżyć troszkę grotołazom temat jaskiń sufozyjnych

Dokładny opis jaskini (wraz ze zdjęciami).


   Jaskinia położona jest na Kępie Puckiej, na skraju Puszczy Darżlubskiej we wsi Mechowo. Obszar ten jest zbudowany przez osady najmłodszego zlodowacenia tzw. Bałtyckiego fazy gardzieńskiej (= północnopolskiego,= wurm). Są to na powierzchni gliny zwałowe oraz leżące pod nimi piaski fluwioglacjalne. Wiek utworów- pleistocen. Morfologia terenu jest dość płaska. Przez wioskę w okolicy jaskiń przepływa niewielki potok o nieustalonej tożsamości, do dna którego schodzimy z powierzchni wysoczyzny, ok 7 m. Po ustąpieniu lądolodu w  późnym glacjale równa powierzchnia wysoczyzny zbudowana z glin zwałowych uległa wewnętrznym spękaniom (tzw. cios diagenetyczny). Stopienie wiecznej zmarzliny w okresie kolejnych ociepleń pozwoliło na uruchomienie wód gruntowych. Gliny zwałowe jako utwory nieprzepuszczalne stanowiły ekran dla wsiąkania wód opadowych. Mogły więc migrować tylko wzdłuż uprzywilejowanych stref spękań. Agresywne bogate w CO2 wody deszczowe ługowały zawarte w glinach zwałowych węglany (CaCO3) i odprowadzły je w postaci rozpuszczonej kwaśnego węglanu wapnia w kierunku bazy erozyjnej. W ten sposób wody dochodziły do zalegających pod glinami piaszczystych utworów fluwioglacjalnych. Na skutek zmiany reżimu wodnego (głównie cinienia, przepływu, chemizmu środowiska) dochodziło do strącania CaCO3 z wody w piaskach. Strącanie miało miejsce bezpośrednio pod strefami spękań w glinach. W ten sposób doszło do powstania miejscowego spojenia piasków spoiwem kalcytowym. Spojone piaskowce znalazły się wśród niespojonych piasków tworząc strukturę w planie przypominającą siatkę. Tak kończy się pierwszy etap powstania jaskini nazywany przez geologów epigenezą
   Jednocześnie na powierzchni terenu rozwijała się sieć rzeczna. Doliny wcinały się coraz głębiej w podłoże dochodząc w pewnym momencie do powierzchni stropowej piasków. W przestrzeniach porowych tych luźnych utworów zaczęły krążyć wody, które wynosiły najdrobniejsze cząstki ilaste. Spojone kalcytem piaskowce były odporniejsze na wymywanie. Z czasem dochodziło do wypłukiwania coraz większych cząstek. Po pewnym czasie doszło do ustrumienienia cieków i utworzyły się pierwsze pustki skalne. Ten etap powstawania grot nazywamy sufozją. Cały czas potok wcina się w piaski prowadząc do obniżania bazy erozyjnej i powiększania komór jaskini.
   Spoiwo kalcytowe fluwioglacjalnych piaskowców pleistoceńskich jest bardzo nietrwałe. Już po kilkudzisięciu godzinach dochodzi do całkowitego rozlasowania próby. Wysoko zmineralizowane wody podziemne w tym rejonie przeciwdziałają naturalnemu zniszczeniu Pomnika Przyrody. Badania geofizyczne prowadzone w tym rejonie rozpoznały istnienie wielu podobnych form w okolicy doliny potoku. Między bajki natomiast trzeba włożyć historje mówiące jakoby systemem takich korytarzy dało się przedostać do odległego o kilka km. żeńskiego klasztoru. Zresztą po co...
Słowniczek:
SUFOZJA Mechaniczne wypłukiwanie ziaren (cząstek minerałów) z osadu przez wody wsiąkające w skałę a,następnie krążących w przestrzeniach porowych, szczelinach itp.
KĘPA  (polodowcowa) wysoczyzna posiadająca bespośredni dostęp do morza.
WYSOCZYZNA (polodowcowa) rozległy, wyniesiony obszar powstały w wyniku akumulacyjnej działalności lądolodu zbudowany z: glin lodowcowych, utworów fluwioglacjalnych, w mniejszej części limnoglacjalnych i kier lodowcowych.
FLUWIOGLACJALNE (utwory) osady rzek lodowcowych.
CIOS DIAGENETYCZNY spękania w skałach osadowych na skutek kurczenia się osadu w procesie diagenezy (ogółu procesów prowadzących do zmian w osadzie).
BAZA EROZYJNA najniższy poziom wody w miejscach załamaniaspadku koryta rzecznego.
EPIGENEZA przemiany fiz. i chem. skał osadowych zachodzące po ich lityfikacji w niskich ciśnieniach i temperaturach.

Literatura:
  • W. Jaroszewski i in.Warszawa 1985, "Słownik geologii dynamicznej." Wydawnictwo Geologiczne.
  • Opis Jaskini w Mechowie ze str. http://panda.bg.univ.gda.pl/~dbart/
  • Leśniak T. Kraków 1999, "Materiały pomocnicze do terenowych ćwiczeń geologicznych w rejonie nadmorskim." Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.
  • Joniec A. Informacje ustne.
  • J. Baryła Kraków 1999, "Jaskinia w Mechowie"